Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

Pauliora
Pauliora
7827 7aad 390
Reposted fromlujek lujek viaMartool Martool
Pauliora
Chciałem rozpłakać się na głos, ale nie mogłem. Byłem już na to za stary. Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow

August 11 2017

Pauliora
2856 763b 390
Reposted fromretro-lover retro-lover viagingillo gingillo
Pauliora
5809 ec71 390
Reposted fromgrarzynka grarzynka viafashionette fashionette

July 17 2017

Pauliora
3092 4ad6 390
Reposted fromjdeg jdeg vialottee lottee

June 13 2017

7850 04bc 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaepi epi
Pauliora

June 12 2017

Pauliora
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Pauliora
4849 6841 390
Pauliora
Pauliora

May 26 2017

4117 e350 390

May 22 2017

1925 5218 390

syflove:

pretty

Reposted fromfreakish freakish viafashionette fashionette
Pauliora
5135 ea90 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaImmortal Immortal
Pauliora
0242 8f1d 390
Pauliora
4927 4c3c 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaCut Cut
Pauliora
3619 3a6f 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialottee lottee
Pauliora
Pauliora
4579 e5d6 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl